mapEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hotline: +84.4.36284599

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––
Số: 1302 KH - ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày  14  tháng 10 năm 2015

                   

KẾ HOẠCH
Tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2016

I.  MỤC ĐÍCH
Phát động và triển khai hoạt động nghiên cứu KHSV trong toàn trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài;
Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên. Thông qua đó, tạo điều kiện cho các sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn;
          Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có thời gian thực hiện các công trình nghiên cứu. Từ đó các đơn vị tổ chức đánh giá xét chọn một số công trình nghiên cứu KHSV có chất lượng tốt gửi dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm 2016;
II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
+ Những Quy định chung: 
-Mỗi công trình  nghiên cứu khoa học do một  hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số sinh viên tham gia thực hiện một công trình không quá 05 người, đồng thời phải xác định và ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính.
-Công trình dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” phải đảm bảo yêu cầu là chưa tham gia bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia nào tại thời điểm nộp hồ sơ và được các Khoa/Viện đánh giá xét chọn gửi dự thi cấp Trường.
-Mỗi công trình tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường phải nộp: 01 bản mềm02 bản cứng toàn văn và 1 bản tóm tắt (dài không quá 15 trang A4) theo đúng quy định về thể lệ dự thi Giải thưởng (Phụ lục 1). Công trình nếu viết bằng tiếng nước ngoài (không phải tiếng Anh) thì nhất thiết phải có thêm 02 bản toàn văn dịch ra Tiếng Việt.
-Mỗi đề tài chỉ có 1 người hướng dẫn nghiên cứu.
-Thời hạn nộp công trình: Trước ngày  30/04/2016
-Số lượng các công trình NCKH sinh viên do Khoa/Viện gửi dự thi cấp Trường được Nhà trường phân bổ theo số lượng sinh viên chính quy của đơn vị.  
+ NỘI DUNG: 
- Các công trình nghiên cứu KHSV dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của trường Đại học Kinh tế Quốc dân được chia làm 03 khối ngành nghiên cứu:
1. Khoa học Tự nhiên (TN): Toán học và thống kê, khoa học máy tính và công nghệ thông tin.
2. Khoa học Xã hội (XH): được chia làm 3 nhóm:
- Kinh tế: Gồm các chuyên ngành: Kế hoạch; Kinh tế phát triển; Kinh tế đầu tư; Kinh tế học; Hải quan; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế Quốc tế; Kinh tế tài nguyên;
- Quản lý: Gồm các chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý đô thị; Kinh tế - Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý kinh tế; Quản lý công; Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực;
- Quản trị kinh doanh:  Gồm các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Marketing; Bất động sản; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại - Tài chính - Ngân hàng; Bảo hiểm;  kế toán - kiểm toán; Quản trị nhân lực; Luật kinh doanh.
3. Khoa học Nhân văn (NV): Ngôn ngữ học và văn học, triết học, đạo đức học và tôn giáo, khoa học nhân văn khác.
 - Các Khoa/Viện (có quản lý sinh viên) tổ chức triển khai hoạt động NCKH sinh viên theo đúng quy định, thể lệ tham dự giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”. Để đảm bảo chất lượng của các công trình NCKH của sinh viên, các đơn vị cần chú ý thực hiện các nội dung sau:
           + Tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào NCKH sinh viên, trong đó định hướng tới sinh viên năm thứ 3, thứ 4 và có kết quả trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên.
          + Định hướng sinh viên lựa chọn chủ đề nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có tính khả thi đối với sinh viên, và có giá trị  Kinh tế - Xã hội cao.
          + Tổ chức xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, giao đề tài cho sinh viên và phân công người hướng dẫn phù hợp. Mỗi đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên do một giảng viên hướng dẫn.
Yêu cầu: các đề tài không trùng lặp với những đề tài sinh viên NCKH các năm trước đã nghiên cứu.
          + Tổ chức các buổi tọa đàm, báo cáo kết quả nghiên cứu của sinh viên để sinh viên có điều kiện tiếp nhận thêm ý kiến góp ý và hoàn thiện công trình nghiên cứu.
+ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
             - Từ  ngày 15/10/2015: Các đơn vị  Khoa/Viện lập kế hoạch và tổ chức phát động phong trào nghiên cứu khoa học  sinh viên ở đơn vị.
             - Trước ngày 25/11/2015: Sinh viên (nhóm sinh viên) tham gia NCKH  phải xác định được chủ đề hướng nghiên cứu, các Khoa/Viện hoàn thành việc phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.
             - Từ ngày 15/3 đến 30/3/2016: các đơn vị Khoa/Viện tổ chức Hội thảo, Hội nghị và góp ý cho các công trình NCKH sinh viên.  
             - Từ ngày 01/4 đến 25/04/2016: các đơn vị Khoa/Viện họp Hội đồng khoa học tổ chức đánh giá chấm điểm, xét giải các công trình dự thi ở cấp Khoa/Viện và xét chọn các công trình có kết quả cao, chất lượng tốt gửi dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường. (Nhà trường sẽ không nhận các công trình gửi dự thi dưới 80 điểm và nộp sau ngày 25/04/2016).
             - Từ ngày 26/04 - 29/04/2016: Các Khoa/Viện nộp gửi báo cáo tổng kết hoạt động NCKH sinh viên & danh sách công trình gửi dự thi NCKHSV cấp Khoa/Viện cho nhà trường qua Phòng Quản lý Khoa học  Phòng 104 nhà 6. Đơn vị nào không nộp báo cáo tổng kết sẽ không được xét khen thưởng tập thể.
             - Từ ngày 02/05 - 15/05/2016: Nhà trường sẽ thành lậpHội đồng chấm công trình, tổ chức xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường.  
             - Từ ngày 16/5 - 26/05/2016: Nhà trường tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, thành lập Hội đồng giám khảo chấm điểm 20 công trình có kết quả tốt nhất để xét chọn 10 công trình gửi dự thi cấp Bộ
             - Từ ngày 27/05-29/05/2016: Nhà trường thông báocác công trình được xét chọn dự thiGiải thưởng  “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2016. Sinh viên, nhóm sinh viên phải hoàn thiện chỉnh sửa đề tài theo góp ý của hội đồng và hoàn tất thủ tục hồ sơ gửi dự thi.
             - Từ ngày 25/6/2016: Sinh viên nộp công trình dự thi cấp Bộ qua phòng Quản lý Khoa học. Nhà trường sẽ gửi công trình lên Bộ GD&ĐT dự thi trước ngày 30/6/2016.
III. ĐÁNH GIÁ XÉT GIẢI 
- Công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường được đánh giá theo các tiêu chí với thang điểm tối đa như sau:
1. Nội dung đánh giá đề tài:
1) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài;
2) Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận;
3) Mục tiêu đề tài;
4) Phương pháp nghiên cứu;
5) Kết quả nghiên cứu;
6) Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài;
7) Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước hoặc đã được ứng dụng, chuyển giao công nghệ).
Nội dung đánh giá đề tài được mô tả chi tiết tại Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (Mẫu 5 Phụ lục 2).
Tổng cộng điểm đánh giá một công trình theo các tiêu chí trên tối đa là 100 điểm. Các công trình vi phạm các qui định trong thể lệ dự thi sẽ bị trừ  điểm đánh giá tùy theo mức độ vi phạm.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CẤP TRƯỜNG
Năm 2016, trường dự kiến cơ cấu giải thưởng được xét theo các khối/ nhóm ngành nghiên cứu khác nhau:
4.1. Giải cho các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên
 -Giải nhất: Từ  88,00 điểm trở lên (Phần thưởng và giấy khen của Hiệu trưởng)
 -Giải nhì:  Từ  85,00 – 87,50 điểm (Phần thưởng và giấy khen của Hiệu trưởng)
-Giải ba:  Từ  80,50 – 84,50 điểm  (Phần thưởng và giấy khen của Hiệu trưởng)
-Giải khuyến khích: có tổng điểm đánh giá công trình đạt từ 70,00-80,00 điểm. (Phần thưởng và giấy khen của Hiệu trưởng)
4.2. Giải cho giảng viên hướng dẫn công  trình đạt giải nhất
(Phần thưởng và Giấy khen của Hiệu trưởng)
4.3. Giải thưởng cho các đơn vị tổ chức triển khai tốt hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên.
          (Phần thưởng và giấy khen của Hiệu trưởng) 
 Tiêu chí xét khen thưởng các đơn vị : Các Đơn vị có tỷ lệ sinh viên tham gia cuộc thi Sinh viên NCKH cấp Khoa/Viện ≥ 15% trên tổng số sinh viên chính qui của đơn vị và có các công trình dự thi cấp trường đạt giải cao.
Hiệu trưởng đề nghị các Khoa, Viện (có quản lý sinh viên) tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên ở đơn vị; tổ chức xét tặng giải thưởng; tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên và hướng dẫn sinh viên thực hiện đầy đủ các quy định về tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”  cấp trường và cấp Bộ năm 2016.

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để b/c)
- Các đơn vị quản lý sinh viên (để thực hiện)
- Đoàn TN, Hội SV,CLB SVNCKH (để phối hợp)
- Lưu TH, QLKH

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                       
(đã ký)

PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa

Khoa quản trị kinh doanh

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Phòng 311 - Nhà 7,
207 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại: 04.36284599 hoặc 04.36280280, xin máy lẻ 5786
Fax: 04.36284599
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.